کد خبر: ۵۳۴
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۰
سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

تامین اجتماعی

 سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 12میلیون نفر بیمه شده و بیش از 2 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 37 میلیون نفر می‌رسد. براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد. تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.

 

اصول و مبانی بیمه‌گری این سازمان به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن با اهداف کلان نظام اقتصادی کشور همسویی کامل وجود دارد. از یک سو رونق فعالیت‌های تولیدی و صنعتی موجب افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه و تقویت منابع مالی این سازمان می‌شود و از سوی دیگر پوشش بیمه‌ای کارگران به افزایش اطمینان خاطر، ایجاد امنیت روحی و سلامت جسمی و در نهایت ارتقای بهره‌وری نیروی کار منجر می‌گردد. همچنین همه عواملی که فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار است. از جمله این عوامل می‌توان به بحران بیکاری، افزایش نرخ سالمندی، بی‌ثباتی در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش حوادث و سوانح در کشور و رشد روزافزون هزینه‌های درمان اشاره کرد.

 

تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.

مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:

 

   حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری
   مستمری بازنشستگی
   مستمری از کارافتادگی
    مستمری بازماندگان
   مقرری بیمه بیکاری
    غرامت دستمزد ایام بیماری
   پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
   کمک هزینه ازدواج

معرفی و آشنایی اجمالی سازمان تامین‌اجتماعی

سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که پوشش دهنده کارگران حقوق بگیر و مزدی (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) را در بر می‌گیرد.

جمعیت تحت پوشش این سازمان بیش از 11 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی وبیش از 2 میلیون نفر مستمری بگیر می باشد که با در نظر گرفتن خانواده بیمه‌شدگان به بیش از 34 میلیون نفر می‌رسد. سازمان تامین‌اجتماعی براساس قانون، یک نهاد عمومی غیردولتی است که عمده منابع مالی آن از محل حق‌بیمه‌ها با مشارکت کار فرما و بیمه شده تامین می گردد و متکی به منابع دولتی نیست و به همین دلیل سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی یا غیردولتی نمی باشد.

تکیه گاه اصلی این سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان و تامین مالی است.

تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به‌وسیله سازمان جهانی کار و سازمان بین‌المللی تامین‌اجتماعی تنظیم شده و چگونگی ارائه خدمات و تحقق این تعهدات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است. خلاصه‌ای که در این نوشتار آمده بی‌تردید بیانگر تمامی وسعت فعالیت و خدمات تامین اجتماعی نمی‌باشد.

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/4/1389 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سابق و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي را به شرح زير تصويب نمود:

سازمان تأمين اجتماعي موضوع ماده (1) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ كه به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به سازمان تأمين اجتماعي تغيير نام يافته است، از اين پس بر اساس مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره ميشود.

هدف سازمان تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده ميشود، اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي- درماني و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ميباشد.

سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي ميباشد و مؤسسه عمومي غيردولتي می باشد که با توجه به آخرین تغییرات وادغام سه وزارتخانه کار ،رفاه وتامین اجتماعی وتعاون درزیر مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طبق مقررات اداره خواهد شد.

اركان سازمان به شرح زير است:

الف ـ هيأت امنا

ب ـ هيأتمديره

پ ـ مديرعامل

ت ـ هيأت نظارت

الف ـ هيأت امنا

تعداد اعضاي هيات امناي سازمان بر اساس قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1388ـ نه نفر بوده و به صورت زير تعيين ميگردند:

الف ـ شش نفر با پيشنهاد وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي

ب ـ سه نفر باقي مانده مطابق با جزء (2) بند (الف) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي.

تبصره 1ـ اعضاي هيات امنا براي مدت چهار سال انتخاب می شوند و جايگزيني پيش از موعد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و حكم انتخاب رئيس و اعضاي هيات امنا توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صادر ميشود.

وظايف و اختيارات هيات امنا به شرح زير ميباشد:

الف ـ تصويب خط مشي و راهبردهاي كلان سازمان

ب ـ تصويب برنامه و بودجه، صورت هاي مالي و عملكرد سالانه سازمان

پ ـ نصب و عزل اعضاي هياتمديره و هيات نظارت

ج- نصب و عزل مديرعامل با پيشنهاد هيات امنا و تأييد و حكم وزيرتعاون ،کار و رفاه اجتماعي براي مدت چهار سال صورت ميگيرد.

ب ـ هيأتمديره

اعضاي هياتمديره سازمان متشكل از پنج نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد نيازسازمان ميباشد كه از سوي هيات امنا براي مدت چهار سال انتخاب خواهندشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع ميباشد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

الف- بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف سازمان جهت ارائه به هیات امنا.

ب- تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره وری جهت تحصیل اهداف راهبردی و خط مشی به صورت سالانه و پنج ساله.

پ- بررسی و تدوین بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه سازمان جهت ارائه به هیات امنا.

ت- بررسی و تدوین آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارائه آنها به هیات امنا.

ث- بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان سازمان و ارائه آن به هیات امنا و تصویب تشکیلات تفصیلی سازمان براساس اصول و معیارهای ابلاغی هیات امنا.

ج- بررسی و تایید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخائر سازمان و پیشنهاد آن به هیات امنا.

چ- تعیین اعضای هیات مدیره شرکتها و موسسات تابع ، بدون واسطه و هلدینگ های زیر مجموعه جهت صدور حکم توسط مدیر عامل پس از تایید وزیرتعاون ،کار ورفاه اجتماعی.

ح- نظارت بر عملکرد شرکت ها و موسسات تابع سازمان و ارائه گزارش به هیات امنا.

خ- انجام سایر امور لازم برای سازمان در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

د- پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به هیات امنا.

ذ- انتخاب نمایندگان سازمان جهت حضور در جلسات مجامع موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به سازمان می باشد.

ر- تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد سازمان به هیات امنا.

تبصره هیات مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیات مدیره نخواهد بود.

ماده13 هیات مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات مدیره می رسد.

وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:

الف ـ اداره امور جاري سازمان در چارچوب قوانين و مقررات، خط‌مشيها، برنامهها و دستورالعمل هاي مصوب هيات امنا و هيات مديره.

ب ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه، گزارشها و صورت هاي مالي و عملكرد سازمان جهت ارائه به هياتمديره.

پ ـ استقرار و عملياتي نمودن ساختار و تشكيلات مصوب.

ت ـ نظارت بر عملكرد شركتها و مؤسسات تابع سازمان و ارائه گزارش به هيات‌مديره.

ث ـ پاسخگويي به هيات مديره درخصوص مأموريت هاي محول‌ شده.

ج ـ صدور احكام نصب و عزل اعضاي هيات مديره شركتها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصويب هيات مديره سازمان.

چ ـ صدور احكام نصب و عزل مديرعامل شركتها و مؤسسات تحت پوشش بي‌واسطه پس از پيشنهاد هيات مديره آن شركتها و تصويب هيات مديره سازمان.

ح ـ نصب و عزل معاونین مديرعامل و مديران ستادی و استاني.

ت ـ هيأت نظارت

اعضاي هيات نظارت مركب از سه نفر داراي تخصص ها و تجارب مختلف مورد نيازسازمان مي‌باشد كه از سوي هيات امنا براي مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي‌باشد. وظایف این هیات ، نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه سازمان با مقررات قانونی آن می باشد.


تشکیلات، وظایف ، تعهدات و

حمایت های سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمين اجتماعي دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي ، واحدها ، شعب ، نمايندگي‌ها ، مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک ،پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستانها مي باشد.

موضوع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 حسب ماده «3» شامل موارد زیر مي باشد :

الف : حوادث و بيماريها

ب : بارداري

ج : غرامت دستمزد

د: از كارافتادگي

هـ: بازنشستگي

و: مرگ

و مشمولين این قانون از كمك هاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار مي شوند.

مشمولين قانون تأمين اجتماعي حسب ماده «4» عبارتند از :

1. افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند.

2. صاحبان حرف و مشاغل آزاد

3. دريافت كنندگان مستمري هاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت .

انجام تعهدات ناشي از ماده «3» قانون تامین اجتماعی حسب قانون الزام ، تعهدات بند الف و ب (فوق الذکر) به عهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهاي ج ، د ، هـ و به عهده بخش بيمه اي سازمان مي باشد.

ستاد مركزي سازمان :

به عنوان يك تشكيلات هدايت كننده زيرمجموعه ها و شركت هاي تحت پوشش خود با برنامه‌ريزي كلان، ايجاد هماهنگي، كنترل عمليات و در نهايت اعمال مديريت بر مبناي هدف، جهت رسيدن به اهداف سازمان فعاليت مي نمايد.

ستاد مركزي سازمان داراي معاونت های تخصصي به شرح زیر مي باشد:

معاونت امور اقتصادي و برنامه ريزي :

پاسخگویي به بخشی ازنيازهــاي مبرم سازمان در امور برنامه ريزي و بودجه ريزي، بخش هاي بيمه اي ، درمان و شركت ها اعم از تلفيق برنامه ها و بودجه شرکتهای تحت پوشش ، رسيدگي كارآمد به وضعيت آنان ، نظارت و ارزشيابي عملکرد سرمايه گذاري هاي مستقيم و غيرمستقيم ، طراحي و تدوين راهبردها و استراتژي هاي سرمايه گذاري، جمع آوري تمامی آمار و اطلاعات مربوط به دارائیها وذخائر سازمان و متعاقب آن تلاش درجهت مکانیزه نمودن اطلاعات وبه روزرسانی مستمرآنها ازمهمترین اهداف معاونت می باشند.

وظایف معاونت‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ ریزی‌ بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد:

- اهتمام‌ به‌ مسائل‌ و مشکلات‌ فراروی‌ سازمان‌ ، ساز و کارهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، لحاظ‌ ضروریات‌ و تحولات‌ ، قوانین‌ و مقررات‌، انتظ‌ارات‌ و ارزشهای‌ جامعه بیمه‌ شدگان‌ ،کارفرمایان‌و مخاط‌بان‌ سازمان‌ در جهت‌ تخصیص‌ مناسب‌ منابع‌ در قالب‌ برنامه‌ ریزی‌ کلان‌ سازمان.

- نظ‌ارت‌ عالی‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور در حوزه‌ معاونت‌ بمنظ‌ور حصول‌ اط‌مینان‌ از انجام‌ بهینه‌ و مط‌لوب‌ وظ‌ائف‌ محوله‌ و استفاده‌ کارا و موثر از نیروی‌ انسانی‌ موجود.

- اهتمام‌ در حفظ‌ و ارتقا ارزش‌ ذخائر(نقدی‌ و غیر نقدی‌) دارائیهای‌ سازمان .

- مسئولیت‌ حسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ و هیات‌ مدیره‌ سازمان در حوزه‌ معاونت اقتصادی‌ .

- هدایت‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ چگونگی برنامه‌ ریزی‌ ، بسیج‌ و تجهیز منابع‌ ‌ و آماده‌ نگهداشتن‌ سرمایه‌ها و پیش‌ بینی‌ جهت‌ چگونگی تبدیل‌ بموقع‌ آنها به‌ نقدینگی‌ در مواقع‌ بحرانی‌ .

- هدایت‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تلفیق‌ و تفریغ‌ برنامه‌ و بودجه‌ شرکتهای‌ تابعه‌ و تلفیق‌ برنامه‌ و بودجه‌ سازمان با بودجه‌ شرکتها در قالب‌ بودجه‌ کلان‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌.

- اهتمام‌ در پوشش‌ دادن‌ کامل‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ حال‌ و آینده‌ سازمان در قالب‌ نظ‌ام‌ جامع آماری‌.

- تشریک‌ مساعی‌ در جهت اتخاذ سیاستها وراهبردهای‌ همسو با اهداف ‌غائی‌ سازمان.

- اهتمام‌ در جهت‌ ایجاد و ارتقا ارتباط‌ات‌ دو سویه‌ و تعاملات‌ فی‌ مابین‌ سازمان و شرکتهای‌ تابعه‌ بمنظ‌ور کسب‌ اطلاعات مورد نیاز در جهت‌ پیشبرد اهداف وسیاستهای‌ سازمان.

- اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ ایجادسامانه‌های‌ گزارش گیری‌ در سط‌ح‌ معاونت‌ .

- راهبری‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تنظ‌یم‌ دستورالعملها و بخشنامه‌های‌ حوزه‌ های تابعه‌ .

- اخذ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ ازدفاترو حوزه های‌ تابعه‌ و تط‌بیق‌ آن‌ ها با برنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌.

- اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ مسائل‌ اداری‌ ،اجرائی‌،نیروی‌ انسانی‌ حوزه‌ های تحت‌ نظ‌ارت‌.

- تلاش درجهت حفظ حقوق سازمان درقبال رددیون دولت ازمحل وصول مطالبات ازدولت

معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بر اساس الزامات فوق با دارابودن 5 دفتر به شرح زیر انجام وظيفه مي‌نمايد :

1- دفتر برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي

2- دفتر امور ذخائر و سرمايه گذاري

3- دفتر تلفيق برنامه و بودجه و امورشركتها

4- دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي

5- دفتر راهبري سيستمها

معاونت حقوقي و امور مجلس :

جهت پاسخگویي به مسائل گسترده و روبه رشد امور حقوقي - قانوني و ضرورت برقراري ارتباط مؤثر و فعال سازمان با مراجع قانونگذاري ، قضایي و اجرایي كشور ، ارائه اطلاعات دقيق، به هنگام و كارشناسانه به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، طرح مسائل سازمان در كميسيونها و صحن علني مجلس، دفاع از مصالح و اهداف سازمان و همچنين پيگيري و پاسخگویي به مكاتبات خاص (مقامات و مراجع فراسازمانی همچون دفتر مقام معظم رهبری ، سران سه قوه ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان ، دولت و كميسيون هاي مربوط به آن ، ديوان عدالت ، ديوان محاسبات عمومي و ...)، ضرورت ايجاد نگرش جامع و همه جانبه نگر از مسائل سازمان و كاركردهاي مختلف آن و...

وظایف‌ معاونت‌ حقوقی‌ و امور مجلس بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد:‌

- نظ‌ارت‌ عالی‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور در حوزه‌ معاونت‌ ، به منظ‌ور حصول‌ اط‌مینان‌ از انجام‌ بهینه‌ و مط‌لوب‌ وظ‌ائف‌ محوله‌ و استفاده‌ کارا و موثر از نیروی‌ انسانی‌ موجود.

- تشریک‌ مساعی‌ در موجبات‌ اتخاذ سیاستها، راهبردهای‌ سازمان همسو با اهداف‌ غائی‌ سازمان.

- اهتمام‌ در جهت‌ ایجاد و ارتقاء ارتباط‌ات‌ دو سویه‌ و تعاملات‌ فی‌ مابین‌ سازمان و مراجع‌ قانونگذاری‌، قضائی‌ و اجرائی‌ کشور.

- اعلام‌ انطباق با قانون مقررات و قوانین عام‌ و خاص‌ کشوری‌ (فراسازمانی‌) بخشنامه‌ها،آئین‌ نامه‌ها در سازمان با لحاظ‌ جایگاه‌ سازمان در مجموعه‌ نظ‌ام‌(ازبعد ساختاری‌) و اعلام‌ شمول‌ مفاد قوانین‌ به‌ واحدهای‌ ذیربط‌ سازمانی‌ حسب‌ مورد .

- هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر اصلاح‌ ماهوی‌ و ساختاری‌ قانون‌ و مقررات‌ ،اساسنامه‌ و آئین‌نامه‌های‌ سازمانی‌ از ط‌ریق‌ تعیین‌ موارد اشتراک‌ ،بویژه‌ افتراق‌، ابهام‌ مواد و بندهای‌ مندرج‌ در قانون‌ و مقررات و... مزبور(با رعایت‌ قواعد نسخ‌) که‌ با توجه‌ به‌ جایگاه‌ قانونی‌ سازمان منجر به‌ بروز تداخل‌ در امور و مشکلات‌ و مسائل‌ سازمانی‌ و فراسازمانی‌ گردیده‌ و تهیه‌ و تنظ‌یم‌ اصولی‌ و صحیح‌ موارد اصلاحی‌ و الحاقی‌ قانون‌ومقررات‌، اساسنامه‌ و آئین‌ نامه‌ کلی‌ سازمانی‌ در قالب‌ پیشنهاد جهت‌ ارائه‌ به‌ مقام‌ ذیصلاح‌ .

- هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر تائید مفاد پیش‌ نویس‌ آندسته‌ از دستورات‌ اداری‌ و بخشنامه‌های‌ اجرائی‌ مبتنی‌ بر اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ کلیه‌ واحدهای‌ سازمانی‌ قبل‌ از صدور جهت‌ اجرا بمنظ‌ور تائید از حیث‌ انط‌باق‌ و عدم‌ مغایرت‌ آن‌ با قوانین‌ و مقررات‌(موارد حقوقی‌ و قضائی‌ و...) سازمانی‌ و فراسازمانی‌.

- هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر تهیه‌ و تدوین‌ پیش‌ نویس‌ لوایح‌ قانونی‌ حوزه‌ سازمان جهت‌ ارائه‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌(هیات‌ وزیران‌ - مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و..) ضمن‌ تشریک‌ مساعی‌ با معاونت‌ ذیربط‌.

- هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر فعالیتهای‌ حقوقی‌ و قضائی‌ بخشهای‌ مختلف‌ سازمان در چهارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ بمنظ‌ور جلوگیری‌ از تضییع‌ حقوق‌ قانونی‌ سازمان و حمایت‌ از حقوق‌ بیمه‌ شدگان‌ و حفظ‌ منافع‌ سازمان .

- کسب‌ نقط‌ه‌ نظ‌رات‌ موافق‌ و مخالف‌ نمایندگان‌ مجلس‌ و سایر مراجع‌ در مورد ط‌رحها و لوایح‌ مربوط‌ به‌ سازمان و تجزیه‌ و تحلیل‌ موارد مزبور بمنظ‌ور انعکاس‌ آن‌ بمقام‌ ذیربط‌ و ایجاد آمادگی‌ لازم‌ جهت‌ پاسخگوئی‌ و دفاع‌ از ط‌رحها و لوایح‌ به‌ اقتضا مصالح‌ و منافع‌ سازمانی‌.

- اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ سامانه‌های‌ گزارشگیری‌ و گزارش‌ در سط‌ح‌ معاونت‌.

- راهبری‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تنظ‌یم‌ دستورالعملها و بخشنامه‌های‌ حوزه‌ تابعه‌ .

- اخذ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ دفاتر حوزه‌ تابعه‌ و تط‌بیق‌ آن‌ با برنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ .

معاونت حقوقي و امور مجلس با دارابودن 3 دفتر در راستاي اين الزامات انجام وظيفه مي نمايد :

1- دفتر امور حقوقي و دعاوي

2- دفتر امور مجلس

3- دفتر امور قوانين و مقررات

معاونت فني و درآمد :

اين معاونت به منظور رسيدگي به امور مربوط به مطالبات سازمان از كارفرمايان بابت حق بيمه و همچنين رسيدگي به امور مربوط به سوابق بيمه اي، انجام خدمات و تعهدات قانوني (كوتاه مدت و بلندمدت ) به بيمه شدگان (به عنوان مشتريان اصلي ) بنا گرديده است .

وظایف معاونت‌ فنی‌ و درآمد که از طریق 5 اداره كل زیر مجموعه آن انجام می شود بشرح زیر می باشد .

1- اداره كل امور فني مستمريها : نظ‌ام‌ یابی‌ امور مربوط‌ به‌ تعهدات‌ بلند مدت‌ سازمان‌ (بازنشستگی‌ ،ازکارافتادگی‌ و بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی) با رعایت‌ اصل‌ عدالت‌ بر اساس‌ سنوات‌ بیمه‌ای‌ ، مبالغ‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ و همچنین‌ حفظ‌ شان‌ و کرامت‌ آنان‌

2- اداره كل امور فني بيمه شدگان : بهینه‌ سازی‌ گردش‌ کار مربوط‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و تعهدات‌ کوتاه‌ مدت‌ بیمه‌ شدگان‌ با جلب‌ رضایتمندی‌ آنان‌ و با رعایت‌ کامل‌ اصول‌ حاکم‌ بر سازمانهای‌ بیمه‌ای‌

3- اداره‌ کل‌ درآمد حق‌ بیمه‌ : برپائی‌ نظ‌ام‌ سیاست‌ گذاری‌ سازمان‌ در قلمرو منابع‌ بیمه‌ای‌ به نحوی‌ که‌ متضمن‌ کسب‌ بهنگام‌ درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌

4- اداره كل نامنويسي و حساب هاي انفرادي: ساماندهی‌ امور مربوط‌ به‌ جمع‌آوری‌ ، ثبت‌ ، نگهداری‌ و استخراج‌ سوابق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌ مثابه‌ تعهدات‌ مالی‌ سازمان‌ می‌باشد و همچنین‌ بهبود روش‌ و گردش‌ کار واحدها در زمینه‌ صدور ، تمدید و تجدید دفترچه‌های‌ درمانی‌ بیمه‌ شدگان‌

5- دفترامورکارگزاریهای رسمی: برون سپاری وواگذاری امورتصدیگری سازمان به بخش خصوصی به منظورافزایش نقاط تماس باشرکای اجتماعی وارتقاءسطح رضایتمندی

سایراقدامات:

-ارائه‌ گزارشات‌ تحلیلی‌ در زمینه‌ منابع‌ و مصارف‌ سازمان‌ در بخش‌ امور بیمه‌ای‌

- تلاش‌ در جهت‌ ط‌راحی‌ یک‌ واحد بیمه‌ای‌ نوین‌ از ط‌ریق‌ مهندسی‌ مجدد روشها، نظ‌امات‌ اداری‌، دستورالعملها و ضوابط‌ جاری‌ و...

- تشریک‌ مساعی‌ در خصوص‌ توسعه‌ و تعمیم‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ بیمه‌ای درواحدهای‌ اجرائی‌ استانی‌ وستادی‌.

اداره کل امور استانها :

این اداره کل جهت پاسخگویي به نيازها و مسائل رو به گسترش ادارات کل استانها و واحدهاي اجرايي و همچنين توسعه گسترده و همه جانبه دولت به استانها ، استحكام برنامه ريزي منطقه اي كشور (تقويت مديريت هاي استاني) تشکیل شده است. همچنین این اداره کل باید با توجه به شكل گيري شوراهاي شهر و روستا ، ضرورت نگرش جديد به مسائل استاني ، توجه به برنامه ريزي استاني و منطقه اي و نظارت و ارزشيابي از كاركردها و فعاليتها، ايجاب مي كند كه سازمان به صورت گسترده خود را با اين شرايط رو به رشد و در حال تحول ، همسان ساخته تا بتواند ضمن هماهنگي ساختار فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادي و پاسخگویي به نيازها، هرچه بيشتر موجب كارآمدي سازمان را فراهم سازد .

سازمان تامین اجتماعی برای انجام مناسب وظایف خود و هدایت و راهبری واحد های اجرایی دو واحد ستادی در سطح هر استان دارد

اداره كل تأمين اجتماعي استان

اداره کل تامین اجتماعی استان دارای فرايندي پويا از مجموعه منابع مالي ، اداري و تخصصي تأمين اجتماعي مي باشد كه به منظور معرفي خدمات و هدايت و گسترش فرهنگ تأمين اجتماعي با ايجاد هماهنگي بين ادارات ، نمايندگي هاي تأمين اجتماعي در سطح استان تشکیل شده است. همچنین نظارت بر حسن اجراي عمليات از طريق راهبري مجموع واحدهاي تأمين اجتماعي با استفاده بهينه از منابع مالي و انساني موجود و جلب همكاري بيمه شدگان و كارفرمايان در نيل به اهداف تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي می باشد كه سياستها و برنامه هاي كلي سازمان را با توجه به اختيارات تفويضي از سوي مديريت عامل سازمان نسبت به بازخورد عمليات به ستادمركزي سازمان و از سوي ديگر با برقراري صحيح روابط در سطح مقامات رسمي استان اقدام موثر مي نمايد . در حال حاضر ادارات كل تأمين اجتماعي در سراسر کشور تحت نظارت مديرعامل سازمان و يا مقام مجاز از سوي وی ، واحدهاي اجرايي تابعه را راهبري مي نمايد .

ادارات كل تأمين اجتماعي استانها همانند ستاد مركزي از قسمت هاي مختلف درآمد ، امور بيمه‌شدگان، حساب هاي انفرادي و نامنويسي ، امور اداري و خدمات عمومی ورفاه ، امور مالي و .... تشكيل شده و وظيفه نظارتي كارشناسي را در سطح استان انجام داده و به عنوان حلقه واسط بين ستادمركزي و واحدهاي اجرايي محسوب و برنامه هاي تصويبي را اجرا مي نمايد .

مديريت درمان استان :

به عنوان بالاترين مقام اجرايي درمان استان ، تحت نظارت معاونت درمان مدیرعامل و مديرعامل سازمان و يا مقام مجاز از سوي وی، واحدهاي اجرايي تابعه را راهبري نموده و مسئوليت حسن اجراي تمامی امور اجرايي مربوط به تعهدات مندرج در قانون الزام را به عهده دارد. همچنین وظايف اداري و مالي واحدهاي درماني (مستقيم و غيرمستقيم ) تابعه استان از طريق تنظيم صحيح روابط و حفظ مناسبات منطقي با مقامات دولتي و ساير مقامات دستگاه ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات پزشكي ، سازمان نظام پزشكي، دانشگاه هاي علوم پزشكي و .... در حوزه مديريت مربوطه به منظور پيشبرد اهداف و سياست هاي تعيين شده از سوي سازمان را عهده دار مي باشد.

سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی تعهداتی دارد که اهم آنها اختصاراً بشرح زیر می باشد

تعهدات و حمايت هاي سازمان :

بطور كلي تعهدات سازمان به بيمه شدگان به دو نوع مختلف تقسيم مي شود :

الف : تعهدات كوتاه مدت

ب : تعهدات بلندمدت

تعهدات كوتاه مدت :

مجموعه حمايت هايي كه از سوي سازمان درخصوص بيمه شدگان در قالب تعهدات كوتاه مدت صورت مي گيرد به شرح زیر مي باشد :

1. حمايت هاي درماني در موارد بيماري ، بارداري، حوادث و...،

2. غرامت دستمزد ايام بيماري

3. غرامت دستمزد ايام بارداري

4. هزينه سفر و اقامت بيمار و همراه

5. پروتز و اورتز (تأمين هزينه وسايل كمك پزشكي )

6. غرامت نقص عضو مقطوع

7. كمك هزينه ازدواج

8. هزينه كفن و دفن

9. مقرري بيمه بيكاري

تعهدات بلندمدت:

مجموعه حمايت هايي كه از سوي سازمان درخصوص بيمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت مي گيرد به شرح زیر مي باشد :

1. مستمري بازنشستگي

2. مستمري از كارافتادگي كلي

3. مستمري از كارافتادگي جزيي

4. مستمري بازماندگان

5. مزاياي نقدي ، غيرنقدي و عيدي مستمري بگيران (كمك عائله مندي ، كمك هزينه اولاد ، عيدي )

بر اساس قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده «3» قانون تأمين اجتماعي حمايت در برابر حوادث ، بيماري ها و بارداري از تعهدات سازمان مي باشد كه اجراي آن به عهده معاونت درمان واگذار شده است . در نتيجه تدوين خط مشي ها و سياستگذاري و برنامه ريزي و نظارت و هماهنگي در انجام تعهدات درماني در ستاد مركزي توسط معاونت امور درمان و مديريت هاي تابعه مربوطه ( اداره كل درمان مستقيم، اداره كل درمان غيرمستقيم ، اداره كل پشتيباني درمان ) انجام مي گيرد و در استانها اجراي برنامه ها و تعهدات درماني به عهده مديريت هاي درمان استانها و واحدهاي تابعه مربوطه (بيمارستانها، دي‌كلينيك ها، درمانگاها و ....) مي باشد . بطور كلي حمايت هاي سازمان بیمه شده را از روز تولد تا زمان مرگ در بر می گیرد.

چگونگي انجام وظايف در واحدهاي اجرايي بيمه اي

بطور كلي واحدهاي اجرايي بيمه اي داراي 9 بخش (قسمت ) به شرح زیر مي باشند :

1. قسمت درآمد

2. قسمت بازرسي

3. قسمت اجرایيات

4. قسمت امور بيمه شدگان

5. قسمت نامنويسي و حساب هاي انفرادي

6. قسمت امورفنی مستمری ها

7. قسمت حسابداري

8. قسمت امور اداري و خدمات عمومی و رفاه

9. قسمت فرابری داده ها

قسمت درآمد :

اهم وظايف اين قسمت جهت اجرای سیاستها و برنامه های اداره کل درآمد حق بیمه و کسب درآمدهای موضوع‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ بشرح زیر می باشد:

تشكيل پرونده مطالباتي حق بيمه جهت هر يك از كارگاه ها ، دريافت اظهار نامه ، ليست بيمه شدگان و مستندات واريز حق بيمه به حساب سازمان و رسيدگي به حساب هاي كارفرمايان مي باشد . به اين صورت كه متصديان شاغل در اين قسمت جهت هر يك از كارفرمايان پرونده‌هاي مطالباتي جداگانه تحت عنوان پرونده درآمد تشكيل داده و تمامی اطلاعات مربوطه اعم از تعداد بيمه شدگان ، نرخ حق بيمه ، حق بيمه وصولي و بدهي اين كارگاه ها در اين پرونده ضبط و نگهداري مي‌شود. ضمناً اين قسمت داراي يك زيربخش به عنوان باجه دريافت بوده که ضمن دريافت اظهار نامه هاي بيمه اي از كارفرمايان ، وظیفه رسيدگي و بررسي ليست ، فيش ، چك يا حواله مربوط به پرداخت حق بيمه را بعهده دارد و اطلاعات مذكور را به ساير واحدهاي ذي ربط از جمله مطالبات ، حساب هاي انفرادي و نامنويسي ، مالي ، امور بيمه شدگان منتقل مي نمايد.

قسمت امور بيمه شدگان :

اهم وظايف اين قسمت جهت اجرای سیاستها و برنامه های اداره کل امور فنی بیمه شدگان، گسترش پوشش بیمه ای ، بهینه‌ سازی‌ گردش‌ کار مربوط‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و تعهدات‌ کوتاه‌ مدت‌ بیمه‌ شدگان‌ با جلب‌ رضایتمندی‌ آنان‌ و با رعایت‌ کامل‌ اصول‌ و قوانین بیمه‌ای‌ می باشد. متصديان شاغل در اين قسمت با توجه به پرونده اختصاصي بيمه شده تحت عنوان پرونده بيمه اي نسبت به مشمول نمودن افراد جهت انواع كمكها اقدام مي نمايند. اهم کمکهای کوتاه مدت عبارت است از: غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک هزینه ازدواج،کمک هزینه کفن و دفن، هزينه سفر و اقامت بيمار و همراه ، پروتز و اورتز (تأمين هزينه وسايل كمك پزشكي )، غرامت نقص عضو مقطوع، كمك هزينه ازدواج ، هزينه كفن و دفن و مقرري بيمه بيكاري

قسمت نامنويسي و حساب هاي انفرادي :

وظیفه اجرای سیاستها و برنامه های اداره کل نامنويسي و حساب هاي انفرادي در راستای وظايف مربوط به ضبط، حفظ و نگهداري سابقه بيمه شدگان و همچنين جمع بندي، مرتب كردن، ساماندهی‌ امور مربوط‌ به‌ جمع‌آوری‌ ، ثبت‌ ، نگهداری‌ و استخراج‌ سوابق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌ مثابه‌ تعهدات‌ مالی‌ سازمان‌ است ، به عهده اين واحد مي باشد. با عنايت به اين كه اطلاعات سوابق بيمه اي كل افراد با توجه به كاركردشان در اختيار اين واحد مي باشد، صدور، تمديد، تجديد و تأمين اعتبار دفترچه هاي درماني با توجه به سوابق بيمه شدگان نيز از وظايف اين واحد است .

قسمت امور فني مستمريها :

اهم وظايف اين قسمت جهت اجرای سیاستها و برنامه های اداره کل امور فنی مستمریها نظ‌ام‌ یابی‌ امور مربوط‌ به‌ تعهدات‌ بلند مدت‌ سازمان‌ (بازنشستگی‌ ،ازکارافتادگی‌ و بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی) با رعایت‌ اصل‌ عدالت‌ بر اساس‌ سنوات‌ بیمه‌ای‌ ، مبالغ‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ و همچنین‌ حفظ‌ شان‌ و کرامت‌ آنان‌ می باشد. تعهدات بلند مدت سازمان بر اساس پرونده بیمه شده پس از بازنشستگی ، ازکارافتادگی و یا فوت توسط این قسمت صورت می گیرد.

قسمت بازرسي :

انجام امور مربوط به بازرسي از كارگاه هاي تحت پوشش سازمان، شناسایي بيمه شدگان و كارگاه‌هاي تحت پوشش و مشمول قانون تامین اجتماعی، همچنين توجيه كارفرمايان و بيمه شدگان نسبت به قانون تأمين اجتماعي را به عهده دارد.

قسمت اجرایيات :

وظيفه اصلي اين قسمت همان گونه كه از نامش معلوم است، صدور اجرایيه هاي مختلف در صورت عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرمايان مي باشد، لازم به ذكر است كه كارفرمايان تا مدت يك ماه پس از ابلاغ اعلام بدهی حق بيمه به آنان در مهلت مقرر حق بيمه را پرداخت و يا اعتراض داشته، در صورت عدم پرداخت ، اخطاريه عليه آنها صادر مي شود . پيگيري وصول حق بيمه بعد از مرحله اخطاريه (در صورت عدم وصول حق بيمه ) به واحد اجرایيات محول شده است .

قسمت حسابداري :

وظيفه اين قسمت رسيدگي به حساب هاي هزينه هاي اداري ، پرسنلي ، تعهدات قانوني ، درآمد و ارسال گزارش هاي لازمه مي باشد . درخصوص حساب هاي مربوط به درآمد ، واحدها ملزم اند هر ده روز ، مانده اين حساب را به مركز ارسال و اين حساب غيرقابل برداشت مي باشد . در مورد حساب هاي ديگر نيز واحد حسابداري ملزم است، ضمن تهيه گزارش هاي پرداخت نسبت به تقاضاي وجه اقدام نمايد . ضمناً ، امور مربوط به بودجه واحد و همچنين تهيه ترازنامه از وظايف دیگر اين قسمت مي باشد .

قسمت امور اداري و خدمات عمومی ورفاه :

بررسي و رسيدگي به امور اداري ، پرسنلي ، خدماتي و رفاهي كاركنان را به عهده دارد . مسائل و مشكلات شغلي كاركنان از جمله استخدام ، جذب ، به كارگيري ، احكام حقوقي ، گروه هاي شغلي و... از وظايف اين قسمت بوده و بررسي حضور كاركنان از نظر فيزيكي نيز به عهده اين قسمت مي باشد .

معاونت اداري و مالي :

این معاونت به منظور پشتيباني و ياري رساندن به واحدها در انجام امور از حيث مالي، اداري، تشكيلات، نيروي انساني ، بودجه ، خدمات و آموزش، تشكيل شده است . اين معاونت حالت ستادي داشته و پشتيباني كننده برنامه هاي معاونت هاي ديگر مي باشد.

با توجه به شرح پيش گفته اين معاونت داراي پنج اداره کل و یک دفتر به شرح زیر مي باشد :

1- اداره كل امور مالي

2- اداره كل امور اداري

3- اداره كل بودجه و تشكيلات

4- اداره كل خدمات عمومي و رفاه

5- اداره كل آموزش و پژوهش

6- دفتر فني و مهندسي

وظایف معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ بشرح‌ زیر‌ است‌

- تدوین‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ جذب‌ ، تامین‌ و نگهداشت‌ بهینه‌ نیروی‌ انسانی‌ نوین‌ سازمان‌ و نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آن‌ در چارچوب‌ مقررات‌.

- تدوین‌ و اجرای نظ‌ام‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ از ط‌ریق‌ برقراری‌ سیستمهای‌ نوین‌ آموزش‌ توسعه‌ای‌ و نظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌ از کمیت‌ و کیفیت‌ نیروی‌ انسانی‌ به‌ مثابه‌ بزرگترین‌ سرمایه‌ سازمان‌ .

- تکوین‌ پایگاه‌ اطلاعات‌ جامع‌ نیروی‌ انسانی‌ سازمان‌ وط‌راحی‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ انتصابات‌ مبتنی‌ بر شایسته‌ سالاری‌ از ط‌ریق‌ شناخت‌ نیروهای‌ دارای‌ قابلیت‌ و توانمندی‌ علمی‌ وتجربی‌ ، ط‌راحی‌ مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ و...

- تدوین‌ ساختار و تشکیلات‌ متناسب‌ سازمان‌ منط‌بق‌ با شرائط‌ محیطی‌ حاکم‌ بر مجموعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ و الزامات‌ فراسازمانی‌ آن‌(در بخش‌ ستاد و صف‌ و در حوزه‌های‌ بیمه‌ای‌ ،درمان و... )

- مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تهیه‌ و تنظ‌یم‌ برنامه‌ و بودجه‌ جامع‌ و تلفیقی‌ سازمان‌ و انجام‌ امور مربوط‌ به‌ اجرا و نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ عمل‌ بودجه‌ واحدهای‌ بیمه‌ای‌ ،درمانی‌ و سرمایه‌ گذاری‌ در چارچوب‌ برنامه‌های‌ مصوب‌ .

تکوین‌ نظ‌ام‌ مالی‌ نوین‌ سازمان‌ و نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور مالی‌ بنحوی‌ که‌ متضمن‌ دقت‌ ،صحت‌ ،سرعت‌ ،شفافیت‌، جامعیت‌ و... باشد.

ساماندهی‌ نوین‌ امور مالی‌ سازمان‌ در حوزه‌ تسهیلات‌ اعط‌ائی‌ ،سرمایه‌ گذاری‌، ساخت‌ و ساز، پیگیری‌ مط‌البات‌ و... و ایجاد شفافیت‌ و بهنگام‌ سازی‌ حسابهای‌ فی‌مابین‌ سازمان‌ و شرکتهای‌ وابسته‌ و تابعه‌ .

انجام‌ امور مربوط‌ به‌ پشتیبانی‌ واحدهای‌ بیمه‌ای‌ و درمانی‌ در سط‌وح‌ ستادی‌ ،استانی‌ واجرائی‌ و ساماندهی‌ مجدد سیستمهای‌ تامین‌،ثبت‌ و نگهداری‌ حسابها ، حفاظ‌ت‌ فیزیکی‌ و صیانت‌ از اموال‌ و دارائیهای‌ سازمان‌.

انجام‌ امور مربوط‌ به‌ استاندارد سازی‌ در مجموع‌ جهات‌ (از حیث‌ جا و مکان‌ ،تجهیزات‌ و لوازم‌ اداری‌ امکانات‌ ارتباطی ،وسائط‌ نقلیه‌ و...) و نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ تسهیم‌ منابع‌ در اختیار ، منط‌بق‌ با استانداردهای‌ تعیین‌ شده‌ نیاز واحدها.

اهتمام‌ و مساعی‌ لازم‌ در بهینه‌ سازی‌ امور رفاهی‌ ، تفریحی‌ و تربیت‌ بدنی‌ کارکنان‌ با رعایت‌ مولفه‌هائی‌ نظ‌یر جامعیت‌ ، کفایت‌ و... منط‌بق‌ با نیاز کارکنان‌ و در چارچوب‌ شرائط‌ و مقتضیات‌ سازمان‌ .

اهتمام‌ ویژه‌ در اجرای‌ هر چه‌ سریعتر مکانیزاسیون‌ امور در حوزه‌ اداری‌ و مالی‌ و مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تعمیم‌ سیستمهای‌ مکانیزه‌ در واحدهای‌ سازمانی‌ از ط‌ریق‌ ایجاد انط‌باق‌ ،بیشتر در ضوابط‌ و موازین‌ اداری‌ ،تشکیلاتی‌ ، مالی‌،آموزشی‌ و... با توجه‌ به‌ تغییرات‌ و تحولات‌ ناشی‌ از اتوماسیون‌ امور.

معاونت درمان :

به منظور تحقق كامل تعهدات مقرر در آیين نامه قانون الزام و نظارت بر اجراي آن ، سازمان تأمين اجتماعي موظف شده است، حوزه معاونت امور درمان را در تشكيلات سازمان ايجاد و فردي را به سمت معاون مديرعامل در امور درمان منصوب نمايد .

وظایف معاونت درمان به شرح ذیل است:

- سیاست گذاری ونظارت براجرای کلیه فعالیتهای درمانی دردوبخش مستقیم وغیرمستقیم

- مسئولیت راهبری، هماهنگی و نظارت واحدهای ستادی (مدیریت درمان استانها) و اجرایی درمانی و راهنمایی و ارائه طریق واحدهای مذکور.

- مسئولیت راهبری، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای مراکز مستقل و کلینیکهای طب کار، طب فیزیکی خانه های بهداشت کارگری، بهداشت حرفه ای و فعالیتهای مربوط به امور کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر استانها و توانبخشی از کارافتادگان جهت اعاده مجدد به کار حسب قانون تامین اجتماعی و راهنمائی و ارائه طریق در موارد مزبور.ارزیابی وضعیت ساختار مراکز درمانی، کیفیت کار مراکز مزبور، فرآیند کار، ارزیابی کارایی واحدها و ارائه مکانیزمهای منطقی جهت رفع عیوب.

- هدایت و راهبری فعالیتهای کارشناسی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی تهیه گزارش عملکرد سالانه ادارات کل و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق

- سازماندهی و ساماندهی خرید خدمات درمانی.

- نظارت و ارزیابی وضعیت و کیفیت خدمات درمانی خریداری شده.

- ارایه مکانیسم های نحوه عقد قرارداد و فسخ قرارداد.

- هماهنگی با مجلس(مرجع قانون گذار)، وزارت خانه ها(بهداشت ،تعاون کارورفاه اجتماعی) وسایرسازمان های بیمه گر و نظام پزشکی به منظور اتخاذ تصمیمات مشترک .

- مسئولیت سیاستگذاری و نظارت برحسن انجام امورتدارکات و انباردارو و تجهیزات پزشکی

حسب ماده «10» قانون الزام ، تعهدات درماني موضوع ماده «2» آیين نامه آن به دو صورت انجام مي گيرد .

1- روش ارائه درمان مستقيم : با استفاده از تمامی امكانات درماني تحت مالكيت و استيجاري سازمان زیر نظر اداره کل درمان مستقیم انجام می شود .

2- روش ارائه درمان غيرمستقيم : از طريق خريد خدمت پزشكان ، گروه هاي پزشكي بيمارستان هاي بخش دولتي و خصوصي بصورت کلینیکی وپاراکلینیکی وداروخانه ها زیر نظر اداره کل درمان غیر مستقیم انجام می شود .

اين معاونت داراي 3 اداره كل به شرح زیر مي باشد :

1- اداره كل درمان مستقيم

2- اداره كل درمان غيرمستقيم

3- اداره كل پشتيباني

مروري بر واحدهاي اجرايي معاونت درمان :

در استانها اجراي برنامه ها و تعهدات درماني به عهده مديريت هاي درمان استان ها و واحدهاي تابعه مربوطه بصورت درمان مستقیم ازطریق بيمارستانها ، دي كلينيك ها ، پلي كلينيك ها و... ودرمان غیر مستقيم توسط دفاتر رسيدگي به اسناد پزشكي انجام می شود.

الف ) درمان مستقيم :

فعالیتها و خدمات درمانی سازمان در بخش درمان مستقیم از طریق مراکز درمانی ملکی و استیجاری در سراسر کشور مانند بیمارستانها، کلینیکها، پلی کلینیکها، دی کلینیکها و ... ارائه می گردد. همچنین فعالیتهای مربوط به کلینیکهای طب کار و بهداشت حرفه ای، امور کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر استانها مربوط به بخش درمان مستقیم سازمان می باشد.

- بيمارستان :

واحد ارائه دهنده خدمات درماني تخصصی سرپایي و بستري است که حداقل دارای 7تخصص جراحی ،داخلی ،کودکان ،زنان وزایمان ،

بیهوشی ، رادیولوژی ،آزمایشگاه واورژانس می باشد.

از نظر نوع وظيفه بيمارستان به 3 نوع قابل تفكيك مي باشد :

1- بيمارستان «عمومي» :

بيمارستاني است كه حداقل داراي 4 بخش اصلي : داخلي، اطفال ، زنان و زايمان و جراحي عمومي باشد، عمدتاً در شهرها و مراكز استانها استقرار يافته اند.

2- بيمارستان « تخصصي» :

بيمارستاني است كه علاوه بر دارابودن 4 بخش اصلي بخش هاي تخصصي ارتوپدي ، ارولوژي ، چشم ، گوش، حلق و بيني و ... را دارا باشد، در مراكز استانها استقرار دارند.

3- بيمارستان «فوق تخصصي » :

بيمارستاني است كه علاوه بر دارابودن بخش هاي اصلي و تخصصي داراي بخش هاي فوق تخصصي باشد.

حوزه هاي مستقر در بيمارستان حسب وظيفه به شرح زيرمی باشد:

- خدمات پرستاري - خدمات آزمايشگاهي

- خدمات راديولوژي - خدمات داروخانه

- خدمات فيزيوتراپي - پذيرش اطلاعات و مدارك پزشكي و آمار

- بهداشت محیط - تغذیه

- بهداشت حرفه ای - كتابخانه ، مهدكودك و مددكاري

- حسابداري - امور اداري

- انبار - تداركات

- تأسيسات - لنژري

- نقليه - خدمات

- اورژانس :

واحد ارائه دهنده خدمات درماني فوري به مراجعين در شبانه روز و ايام تعطيل مي باشد و هيچ بيمارستاني نبايد فاقد بخش اورژانس باشد.

- دي كلينيك :

واحد ارائه دهنده خدمات جراحي هاي محدود (جراحي هاي عمومي ، اورولوژي ، اورتوپدي ، زنان و زايمان ، جراحي اطفال ، گوش، حلق و بيني ، جراحي هاي ترميمي و جراحي هاي چشم) که استقرار آن مستلزم عقد قرارداد با نزديكترين بيمارستان حوزه فعاليت مي باشد .

هدف از تأسيس واحد مزبور :

1. ممانعت از تحميل هزينه سنگين به بيمار

2. حذف حتي المقدور مخارج و هتلينگ

3. ترخيص هرچه سريعتر بيمار

4. عدم اشغال تخت بيمارستاني براي اعمال جراحي هاي بزرگ

5. كاهش مراجعين بستري به بيمارستان

- درمانگاه :

واحدارائه دهنده خدمات پزشكي است كه به دوصورت خدمات پزشكي عمومي وتخصصي به شرح زیر مي‌باشد:

  1. درمانگاه تخصصي ( پلي كلينيك ) :

واحد ارائه دهنده خدمات تخصصي سرپایي و دندانپزشكي و تشخيص طبي به بيماران مي باشد . که بصورت دوشیفته ،تک شیفته وشبانه روزی اداره می شوند.

  1. درمانگاه عمومي :

واحد ارائه دهنده خدمات پزشكي عمومي وتشخیص طبی بيماران سرپایي كه به دو صورت وابسته (بودجه و اعتبارات ) به بيمارستان ، يا مستقل مي باشد .

- واحد بهداشت حرفه ای و طب کار:

این واحد مسئولیت تامین و ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کارگران ، پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار ، به کار گماردن نیروی کار در محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارند ، عهده دار می باشد . عملکرد مطلوب این واحد موجب جلوگیری و کاهش از صدمات و حوادث ناشی از کار و همچنین کاهش هزینه های بخش درمان سازمان خواهد شد.

از طرفی وظیفه نظارت بر فعالیتهای مراکز درمانی بخش درمان مستقیم سازمان در خصوص رعایت اصول بهداشتی و حرفه ای و ایمنی. و همچنین تلاش در جهت توانبخشی از کارافتادگان جهت اعاده سلامت جهت بازگشت مجدد به کار حسب قانون تامین اجتماعی و راهنمائی و ارائه طریق در موارد مزبور نیز به عهده این واحد می باشد .

- واحد کمیسیونهای پزشکی:

کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق ماده 91 قانون تامین اجتماعی جهت تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد خانواده آنها تشکیل گردیده است . کلیات وظائف این کمیسیون عبارت است از مسئولیت رسیدگی به وضعیت درمانی بیمه شدگان بیمار و حادثه دیده حرفه ای (ناشی از کار) و غیر حرفه ای (غیر ناشی ازکار) را دارند. مهمترین وظیفه این واحد رسیدگی به وضعیت بیمه شدگانی است که بدلیل بیماری حرفه ای و غیر حرفه ای از سوی واحدهای اجرایی بیمه ای برای رسیدگی به میزان پیشرفت بیماری و یا صدمه دیده شده برای مشخص نمودن زمان مورد نیاز برای استراحت پزشکی بمنظور کسب بهبودی کامل و بازگشت به کار و یا در صورت عدم بهبودی مشخص نمودن میزان از کار افتادگی بیمه شده بیمار و یا حادثه دیده جهت برخورداری از کمکهای کوتاه مدت و بلند مدت می باشد مانند استفاده از غرامت نقص مقطوع، ازکارافتادگی جزئی و کلی ساختار کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر حسب فراهم بودن امکانات در یکی از واحدهای سازمان یا یکی از مراکز درمانی بنا بر تشخیص سازمان تشکیل می شود . در موارد خاص یا درصورتی که رسیدگی به وضعیت پرونده پزشکی بیمه شده بیمار در کمیسیونهای بدوی به نتیجه نرسد و یا بیمه شده بیمار و یا واحد اجرایی بیمه ای به رای کمیسیون بدوی اعتراض نمایند جهت بررسی و صدور رای نهائی به کمیسیونهای پزشکی تجدید نظر ارجاع داده می شود.

ب ) درمان غيرمستقيم :

روش ارائه درمان غيرمستقيم از طريق خريد خدمت پزشكان ، گروه هاي پزشكي بيمارستان هاي بخش دولتي و خصوصي بصورت کلینیکی وپاراکلینیکی وداروخانه ها است که زیر نظر اداره کل درمان غیر مستقیم انجام می شود .

استفاده از خدمات درمانی سازمان در بخش درمان غیر مستقیم به دو صورت کلی صورت می گیرد.

1- درماني است كه بيمه شده از خدمات درماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، مراكز بهداشتي ، درماني و بيمارستاني وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادها ، ارگان هاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد سازمان استفاده می كند.

2- از طریق مراجعه به پزشكان و بيمارستان هاي خصوصي غيرطرف قرارداد با سازمان، که هزينه هاي درماني توسط بیمه شده پرداخت می شود و سپس حسب تعرفه هاي مصوب از دفاتر رسيدگي به اسناد پزشكي بخشی از هزینه های پرداختی را دريافت می نمايد .

دفاتر رسيدگي به اسناد پزشكي :

سازمان تأمين اجتماعي طبق ماده «10» آئین نامه اجرایی قانون الزام مکلف است ازطریق روش درمان غیرمستقیم نسبت به خریدخدمات پزشکان وموسسات درمانی تشخیصی بخش دولتی وخصوصی اقدام نماید. براین اساس دفاتررسیدگی به اسنادپزشکی ، رسیدگی وپرداخت اسنادمراکزطرف قراردادراپس ازارائه خدمات به بیمه شدگان انجام می دهند.

 دریافت فایل "مجموعه سوالات و پاسخ به پرسش های بیمه شدگان ، کارفرمایان و بازنشستگان تامین اجتماعی


نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار